Algemene voorwaarden rijschool AYGO DRIVE in Arnhem

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1
Cursist: de natuurlijke persoon die aan Rijschool AYGO DRIVE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een rijopleindng.

1.2
Theoriecursus: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin Rijschool AYGO DRIVE zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie-examen en overige theorie cursussen alsmede enige ander goed of dienst die Rijschool AYGO DRIVE aan de cursist levert.

1.3
CBR theorie examen: Het theorie-examen rijbewijs B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.4
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Rijschool AYGO DRIVE die strekken tot het leveren van een theoriecursus.

1.5
De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Rijschool AYGO DRIVE.

1.6
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.7
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

1.8
De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Rijschool AYGO DRIVE deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.


Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en binden Rijschool AYGO DRIVE niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door Rijschool AYGO DRIVE gedane aanbieding.

2.2
De door Rijschool AYGO DRIVE gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.


Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1
Een overeenkomst tussen Rijschool AYGO DRIVE en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier (digitaal) heeft ingeleverd bij Rijschool AYGO DRIVE en Rijschool AYGO DRIVE de inschrijving heeft geaccepteerd.

3.2
Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door Rijschool AYGO DRIVE uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en Rijschool AYGO DRIVE aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.

3.3
Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien Rijschool AYGO DRIVE het CBR theorie-examen nog niet heeft aangevraagd of bevestigd heeft aan de cursist.

3.4
Indien Rijschool AYGO DRIVE nog geen CBR theorie-examen heeft aangevraagd of niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

3.5
Rijschool AYGO DRIVE rekend voor het annuleren een bedrag van 20 euro, ten bate van administratiekosten en dat de cursist de mogelijkheid heeft tussentijds de samenvatting te downloaden van de website of dit in digitale vorm heeft aangeleverd.


Artikel 4 Aanvang theorieopleiding

4.1
De datum waarop Rijschool AYGO DRIVE begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt via de website vermeld onder het "menu" inschrijven. Tevens ontvangt cursist een bevestigings email met vermelde datum en aanvangstijd.

4.2
Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan Rijschool AYGO DRIVE te melden, waarna Rijschool AYGO DRIVE en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt.

4.3
Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan Rijschool AYGO DRIVE is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Rijschool AYGO DRIVE.


Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1
De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is Rijschool AYGO DRIVE gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat Rijschool AYGO DRIVE daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2
Cursist dient zorg te dragen dat Rijschool AYGO DRIVE alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie- examen aan te vragen.

5.3
Cursist zal de door Rijschool AYGO DRIVE eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4
Eventuele schade aan de door Rijschool AYGO DRIVE geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

5.5
Cursist kan het theorie-examen dat door Rijschool AYGO DRIVE is aangevraagd bij het CBR annuleren, dit dient 5 dagen voor het theorie-examen te geschieden.

5.6
Cursist moet een geldig legitimatie bezitten (onbeschadigd) voor deelname theorie-examen.

5.7
Het niet kunnen deelnemen aan een theorie-examen door ziekte, begravenis of ongeldig of beschadigd legitimatiebewijs wordt door Rijschool AYGO DRIVE niet vergoed.

5.8
Gratis herexamen geldt alleen wanneer cursist heeft deelgenomen aan 1 theorie-examen.

5.9

Als cursist voor het tweede theorie-examen zakt, vergoed Rijschool AYOG DRIVE de helft van het derde theorie-examen.

5.10
Onbeperkt theorieles volgen is 6 maanden geldig na datum inschrijving.

 
Artikel 6 Verplichtingen Rijschool AYGO DRIVE

6.1
Rijschool AYGO DRIVE verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding.

6.2
De Rijschool AYGO DRIVE zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen in het bezit van geldig bevoegdheidspas uitgegeven door IBKI.

6.3
Rijschool AYGO DRIVE is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van Rijschool AYGO DRIVE aan de kant van de cursist is ontstaan en die de Rijschool AYGO DRIVE aangerekend kan worden.

6.4
Rijschool AYGO DRIVE verplicht zich tot 1 keer theorie-herexamen aan te vragen, indien de cursist de eerste keer niet slaagd voor het theorie-examen CBR. Rijschool AYGO DRIVE zal daarvoor geen extra kosten in rekening te brengen.

 
Artikel 7 Prijzen

7.1
De door Rijschool AYGO DRIVE gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2
Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Rijschool AYGO DRIVE en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door Rijschool AYGO DRIVE te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is Rijschool AYGO DRIVE gerechtigd deze meerkosten door te berekenen
aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

 
Artikel 8 Betaling

8.1
Betaling dient via ideal vooruit te geschieden, op een door Rijschool AYGO DRIVE te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2
Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Rijschool AYGO DRIVE.

8.3
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Rijschool AYGO DRIVE gemaakt indien Rijschool AYGO DRIVE op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.4
Rijschool AYGO DRIVE kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan vodoen;
• Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Rijschool AYGO DRIVE voortvloeiende verplichting;
• Cursist inbreuk maakt op rechten van derden;
• Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Rijschool AYGO DRIVE;
• Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
• Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.5
Indien Rijschool AYGO DRIVE overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan Rijschool AYGO DRIVE verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

 
Artikel 9 Overmacht

9.1
Rijschool AYGO DRIVE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet
is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2
Indien Rijschool AYGO DRIVE ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is
Rijschool AYGO DRIVE gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1
Rijschool AYGO DRIVE is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van Rijschool AYGO DRIVE mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2
Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel.

10.3
Rijschool AYGO DRIVE kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie-examen.

10.4
Rijschool AYGO DRIVE in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Rijschool AYGO DRIVE geleverde zaken.

10.5
Indien Rijschool AYGO DRIVE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rijschool AYGO DRIVE beperkt tot directe schade.

10.6
De cursist vrijwaart Rijschool AYGO DRIVE tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit -dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
 

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1
Op alle rechtsbetrekking waarbij Rijschool AYGO DRIVE partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2
Cursist en Rijschool AYGO DRIVE zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.